štvrtok 25. júna 2015

Úradné preklady

Jednou z oblastí, na ktorú sa zameriava prekladateľská agentúra Illyria s.r.o. sú úradné preklady. Úradné preklady vykonáve vo všetkých a do všetkých svetových jazykov. Medzi úradné preklady patria všetky dokumenty, ktoré sú potrebné pri styku s úradmi, inštitúciami, štátnymi orgánmi, veľvyslanectvami a pod. (napr. zmluvy, dedičské listiny, výpisy z registra trestov, rozsudky, výpisy z obchodného registra, daňové priznania, doklady o odbornej spôsobilosti, rodné listy, sobášné listy, diplomy, vysvedčenia, certifikáty, atď.)uradne preklady


Úradné preklady patria medzi špecifickú oblasť prekladov, pri ich vykonávaní je potrebné, aby prekladateľ bol zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva sporavodlivosti SR. To znamená, že prekladateľ je oprávnený vykonávať prekladateľskú činnosť podľa zákona NR SR č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Úradný preklad vyhotovený takýmto preklateľom musí byť potvrdený okrúhlou pečiatkou so štátnym znakom SR.

Úradný preklad je zviazaný dokument, ktorý obsahuje okrem preloženého dokumentu, aj niekoľko príloh. Na titulnej strane je uvedený zadávateľ prekladu, prekladateľ, ktorý preklad vyhotovil a jeho identifikačné údaje a údaje o dokumente (počet strán, vec, číslo a pod.) Dôležitou súčasťou je pôvodný dokument. Zviazať preložený dokument je možné priamo s originálom prekladaného dokumentu alebo s notársky overenou kópiou dokumentu. S originálom sa zväzujú len také dokumenty, ktoré je možné opätovne vystaviť (napr. výpis z registra trestov). Pokiaľ je originálny dokument cenný (napr. diplom) a určený na ďalšie použitie, používa sa notársky overená kópia dokumentu. V niektorých prípadoch sa môže stať, že nepotrebuje ani notársky overenú kópiu dokumentu a stačí len obyčajná kópia, podrobnosti by vám vždy mali povedať na príslušnom úrade, kde budete úradný preklad predkladať. Zároveň súčasťou úradného prekladu je prekladateľská doložka. Takto skompletizovaný úradný preklad je zviazaný trikolórou a pečaťou prekladateľa.

Pokiaľ teda potrebujete úradný preklad, môžete sa vždy s dôverou a zárukou kvalitného prekladu, obrátiť na našu prekladateľskú agentúru Illyria s.r.o. Telefonicky 0948 322 277 alebo písomne office@illyria.sk si dohodneme všetky náležitosti, dokument na preklad je možné zaslať aj e-mailom. V prípade urgentných prekladov, začneme s prekladom aj z preskenovanej kópie, teda pred doručením originálneho prekladu.

Obr.: www.pixabay.com